Népal

 

Népal 1995

n

n

14.09.1995 Arrivée à Kathmandu
15.09.1995 Bhaktapur
16.09.1995 Bhaktapur - Pokhara
17.09.1995 Pokhara - Jomsom Kagbeni
18.09.1995 Kagbeni - Muktinath - Jomsom
19.09.1995 Jomsom - Tukuche
20.09.1995 Tukuche - Lete
21.09.1995 Lete - Tatopani
22.09.1995 Tatopani - Ghorapani
23.09.1995 Ghorapani
24.09.1995 Ghorapani - Birethanti
25.09.1995 Birethanti - Pokhara
26.09.1995 Pokhara
27.09.1995 Pokhara - Tansen
28.09.1995 Tansen
29.09.1995 Tansen
30.09.1995 Tansen - Chitwan
01.10.1995 Chitwan
02.10.1995 Chitwan
03.10.1995 Chitwan - Bhaktapur
04.10.1995 Patan, Swayambunatt, Kathmandu
05.10.1995 Pachupatinath, Boudha, Thimi, Nagarkot
06.10.1995 Nagarkot
07.10.1995 Nagarkot - Nala - Banepa - Panuati
08.10.1995 Bungamati Khokana
09.10.1995 Baktapur
10.10.1995 Dakshimkali, Paarpinau
11.10.1995 Retourm

f